Landsorts fyr

Fyren

Visas två gånger per dag från mitten av juli till mitten av augusti, övriga tider på året efter överenskommelse.

Priser

Vuxen 90.-

Barn 45.-

Gäller från mitten av juli till mitten av augusti

Grupper gäller från mitten av augusti till mitten juli 1000.-, max antal tolv stycken

Landsorts fyr

Landzoort – Landsort betyder ”landets ände” på holländska

På Öijan, som ock kallas Landzoort, är itt stoort fiskeläge.

Där står ock itt stoort Båkn uppå”, uppger Ålderstyrmannen

vid Amiralitetet Johan Månsson i sin ”Sjöbok” – vilket är det samma som seglingsbeskrivning – som utgavs 1644 och var den första svenska.

Den holländske köpmannan Johan van der Hagen erhåller år 1669 privilegium att för fyrens underhåll och drift uppbära 4 öre per skeppsläst av varje förbiseglande skepp samt rätt att tullfritt införa upp till 100 läster stenkol till fyrningen.

1820 kom en ny förbättring till stånd vid fyrningen. Man övergick till rovoljelampor, varvid skenet förstärktes med ett antal försilvrade speglar.

Höjd 25,2 m

Höjd över havet 44,5 m

Lysvidd 22 nautiska mil     = ca 40 km

Optik Fresnel