• Bokning - 0702199090
  • Gästhamn - 0702190118
  • Åke +46705428048
  • info@g-mo.se

Landsorts fyr

Fyren

Visas tre gånger per dag, 11.00, 13.00 och 15.00 från mitten av juli tills mitten av augusti, övriga tider på året efter överenskommelse.

Priser

Vuxen 95.-

Barn 50.-

Gäller från mitten av juli till mitten av augusti

Grupper gäller från mitten av augusti till mitten juli 1000.-, max antal tio stycken

Landsorts fyr

Landzoort – Landsort betyder ”landets ände” på holländska

På Öijan, som ock kallas Landzoort, är itt stoort fiskeläge.

Där står ock itt stoort Båkn uppå”, uppger Ålderstyrmannen

vid Amiralitetet Johan Månsson i sin ”Sjöbok” – vilket är det samma som seglingsbeskrivning – som utgavs 1644 och var den första svenska.

Den holländske köpmannan Johan van der Hagen erhåller år 1669 privilegium att för fyrens underhåll och drift uppbära 4 öre per skeppsläst av varje förbiseglande skepp samt rätt att tullfritt införa upp till 100 läster stenkol till fyrningen.

1820 kom en ny förbättring till stånd vid fyrningen. Man övergick till rovoljelampor, varvid skenet förstärktes med ett antal försilvrade speglar.

Höjd 25,2 m

Höjd över havet 44,5 m

Lysvidd 22 nautiska mil     = ca 40 km

Optik Fresnel

 

Lighthouse

In English: Guided tours three times a day, 11.00 am, 1.00 pm and 3.00 pm from mid July to mid August, other times of the year after agreement.

Prices Adult 95.-

Child 50.-

Groups  1000.-, maximum ten

Landsorts lighthouse  Landzoort – Landsort means ”end of the country” in Dutch At Öijan, also called Landzoort, it’s a fishing village. ”says the senior officer at Amirality Johan Månsson in his ”Sjöbok” – which is the same as the sailing description – published in 1644 and was the first time Landsort was mentioned for having a beacon. The Dutch merchant Johan van der Hagen, in 1669, received the privilege to manage the lighthouse’s maintenance and operation, was paid 4 öre per shipload of each passing ship and the right to use duty-free coal to the fire. In 1820 a new improvement was made to the lighthouse, the oil lamps were switched, the shine was reinforced with a number of silver-colored mirrors.  Height 25.2 m  Altitude 44.5 m  Lightning width 22 nautical miles = about 40 km  Optics Fresnel